خدمات مطب:

 

- گرفتن پاپ اسمیر به روش thin prep

- نمونه برداری دهانه رحم

- برداشتن کیست های دهانه رحم

- گرفتن تست HPV (غربالگری سرطان دهانه رحم)

- فریز دهانه رحم

- کولپوسکوپی

- گذاشتن IUD

- برداشتن خال و ظایعات ناحیه تناسلی